Η Jungheinrich Hellas Ε.Π.Ε χρησιμοποιεί cookies και analytics για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του site, καθώς και την δυνατότητά σας να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Εάν συμφωνείτε με την χρήση των cookies, πατήστε το «Αποδέχομαι». Σε διαφορετική περίπτωση, μπορείτε να διακόψετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα ή, πατώντας το «Ματαίωση», να δεχθείτε ότι ενδεχόμενα να υπάρξει επίπτωση τόσο στην εμπειρία πλοήγησης, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από την Εταιρεία. Πολιτική cookie
Αποδέχομαι

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου www.jungheinrich-profishop.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποδοχή των Όρων Χρήσης Η «JUNGHEINRICH HELLAS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής «JUNGHEINRICH») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.jungheinrich-profishop.gr (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής «το Υλικό»), με σκοπό τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της JUNGHEINRICH, μέσω του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου να ενημερώνονται για τα προϊόντα της JUNGHEINRICH και να προβαίνουν σε αγορές προϊόντων της τελευταίας.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής «οι Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της JUNGHEINRICH και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού ( εφεξής «ο Χρήστης ή οι Χρήστες»). Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η JUNGHEINRICH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης (όπως π.χ. Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων), οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, . Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν τους ανηλίκους από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Η JUNGHEINRICH ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ JUNGHEINRICH ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Χρήστη.

Η JUNGHEINRICH με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της JUNGHEINRICH και της φύσης του διαδικτύου, η JUNGHEINRICH ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου (π.χ. όσον αφορά την διαθεσιμότητα προϊόντων, τους χρόνους παράδοσης, τις φωτογραφίες προϊόντων κ.ο.κ.).

Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του κάθε Χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η JUNGHEINRICH σκοπεύει να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στις συγκεκριμένες χώρες. Ο Διαδικτυακός Τόπος απευθύνεται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Η JUNGHEINRICH, που είναι ελληνική εταιρία και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, ο οποίος. Η JUNGHEINRICH δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο Διαδικτυακός Τόπος, το Υλικό, τα προϊόντα και/ ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο από τοποθεσία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

Εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι το Υλικό ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@Jungheinrich.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το Υλικό ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

O Διαδικτυακός Τόπος, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του, καθώς και το Υλικό που κάθε φορά περιέχεται σ’ αυτόν αποτελεί πνευματική ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία της JUNGHEINRICH ή/ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (εφεξής συλλογικά αναφερόμενες ως «JUNGHEINRICH») ή κατά περίπτωση των προμηθευτών ή/ και δικαιοπάροχων της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην JUNGHEINRICH ή κατά περίπτωση στους προμηθευτές ή δικαιοπαρόχους αυτής και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον Χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η JUNGHEINRICH, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και επί του Υλικού, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Παραχώρηση άδειας – περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων, η JUNGHEINRICH του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τον Διαδικτυακό Τόπο και το Υλικό και εν γένει όπως χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος και το Υλικό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε Χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού του Διαδικτυακού Τόπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της JUNGHEINRICH από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση της JUNGHEINRICH. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο Διαδικτυακός Τόπος και το Υλικό αυτού δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Διαδικτυακός Τόπος να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του Διαδικτυακού Τόπου, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της JUNGHEINRICH.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τον Διαδικτυακό Τόπο, το σχετικό με αυτόν λογισμικό ή το Υλικό του. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει τον Διαδικτυακό Τόπο σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από τον Διαδικτυακό Τόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της JUNGHEINRICH.

Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων της JUNGHEINRICH ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της JUNGHEINRICH ή τρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Η άδεια που παραχωρείται στον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την JUNGHEINRICH, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής της JUNGHEINRICH να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν ο Χρήστης θεωρεί ότι μέσω του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει την JUNGHEINRICH, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@Jungheinrich.gr, προσδιορίζοντας το τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου, και συγκεκριμένα η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτού, προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της διαδικασίας εγγραφής. Για τη δημιουργία λογαριασμού ο Χρήστης θα πρέπει να είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και εφ’ όσον ενεργεί στο όνομα νομικού προσώπου, να διαθέτει τη νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης. Ο Χρήστης εγγράφεται μόνος του στον Διαδικτυακό Τόπο, καταχωρώντας το όνομα, το επώνυμο και το e-mail του και συγχρόνως επιλέγοντας κωδικό πρόσβασης («password»). Συναφώς ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι τα ανωτέρω στοιχεία για το άτομό του είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά την εγγραφή του (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι πάντα αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη. Εάν ο Χρήστης παρέχει Δεδομένα Εγγραφής αναληθή, ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή, η JUNGHEINRICH έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να παύσει τον λογαριασμό του και να αρνηθεί ή/ και εμποδίσει κάθε και όλες τις παρούσες ή μελλοντικές χρήσεις των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου. Για την εγγραφή του Χρήστη θα πρέπει αυτός προηγουμένως να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελεί και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και οι Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων.

Η πρόσβαση του Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο μέσω του λογαριασμού του θα γίνεται κάθε φορά με την καταχώρηση του email του και του κωδικού πρόσβασης (password) που θα του ζητηθεί να δημιουργήσει κατά τα ανωτέρω. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι σε κάθε περίπτωση θα επιλέγει έναν ισχυρό και ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Κατά την χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου (όπως π.χ. για την τοποθέτηση παραγγελίας) θα χρειασθεί ο Χρήσης να δώσει και άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως π.χ. διεύθυνση. Ως προς την διαχείριση αυτών όσο και των Δεδομένων Εγγραφής εφαρμόζεται η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Χρήστη σε τρίτα πρόσωπα του e-mail και του κωδικού πρόσβασης, οι οποίοι είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα διατηρεί τα στοιχεία αυτά εμπιστευτικά, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω του λογαριασμού του, εκτός αν επιλέξει να τον κλείσει ή αναφέρει κακόπιστη χρήση ή παραβίαση αυτού.

Η JUNGHEINRICH δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί στον Χρήστη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την JUNGHEINRICH σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού του ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι Χρήστες, είτε εγγεγραμμένοι είτε όχι, αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι Χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της JUNGHEINRICH ή τρίτων

 • δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της JUNGHEINRICH

 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο,

 • δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τη JUNGHEINRICH διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο

 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο

 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (sourcecode) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η JUNGHEINRICH θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Διαδικτυακό Τόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς
 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους.
 • θα πληροφορούν την JUNGHEINRICH αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της JUNGHEINRICH. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης η JUNGHEINRICH θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Χρήστης συμφωνεί να μην δημιουργεί ή να παρέχει τρόπους, με τους οποίους η συμμετοχή στον Διαδικτυακό Τόπο θα μπορούν να πραγματοποιούνται από άλλους διαδικτυακούς τόπους ή με τρόπο που δεν εγκρίνεται από την JUNGHEINRICH. Ο Χρήστης δεσμεύεται και συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο μη εγκεκριμένη από την JUNGHEINRICH, με την οποία θα επηρεάζεται ο Διαδικτυακός Τόπος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

Η JUNGHEINRICH καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xχρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι η JUNGHEINRICH δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Διαδικτυακός Τόπος και η JUNGHEINRICH δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο Χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο Διαδίκτυο.

Οι Χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η JUNGHEINRICH μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό η JUNGHEINRICH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. H JUNGHEINRICH δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη.

Συντήρηση

Σε κάθε περίπτωση η JUNGHEINRICH διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

Ασφάλεια

Αν και η JUNGHEINRICH καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η JUNGHEINRICH δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των Χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτή την Τοποθεσία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για την επίσκεψη του Διαδικτυακού Τόπου ανήκουν στην JUNGHEINRICH ή στους παροχείς/ αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου ενδεχομένως ο Χρήστης θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού. Η δυνατότητα του Χρήστη για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Η JUNGHEINRICH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο Χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο Χρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η JUNGHEINRICH ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους Χρήστες και αναφορικά με την ασφάλεια του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης, η JUNGHEINRICH δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα πληροί τις απαιτήσεις των Χρηστών ή ότι η χρήση του θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής και χωρίς σφάλματα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η JUNGHEINRICH, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη προς τον Χρήστη ή οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανόμενων, μεταξύ άλλων, απώλειας δεδομένων, διαφυγόντων κερδών ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), λόγω ή σε σχέση με: (i) τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από εγγεγραμμένο χρήστη ή οιονδήποτε τρίτο (ii) το κόστος ανάκτησης δεδομένων, πληροφοριών ή λογισμικού υποκατάστασης (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση ή διαγραφή, απώλεια των δεδομένων Χρήστη (iv) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τον Διαδικτυακό Τόπο ή τη χρήση του ή (v) οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει σε σχέση με παρεμβολές κατά τη χρήση ή διακοπή του Διαδικτυακού Τόπου.

Τυχόν υλικό ή περιεχόμενο που λαμβάνονται μέσω της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και αυτή η λήψη γίνεται με δική του ευθύνη και ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στο υπολογιστικό του σύστημα ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου περιεχομένου ή υλικού.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση ζημίας που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις της JUNGHEINRICH εκ δόλου ή βαρειάς αμέλειας, ούτε ισχύουν ως προς την ευθύνη της JUNGHEINRICH σε περίπτωση αγοράς προϊόντων, οπότε θα ισχύουν τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, οι Χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της JUNGHEINRICH. Η μη ενάσκηση από την JUNGHEINRICH των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα απαλλάξει την JUNGHEINRICH, τους μετόχους, τα μέλη, τους εργαζομένους και εν γένει το προσωπικό της JUNGHEINRICH από κάθε ευθύνη για αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που εγείρεται από οιονδήποτε τρίτο και η οποία οφείλεται ή κατ’ ισχυρισμόν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την από μέρους του χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή από παραβίαση των Όρων Χρήσης ή παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Χρήστη βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της JUNGHEINRICH. Η JUNGHEINRICH δύναται να εκχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης σε θυγατρική, συνδεδεμένη ή διάδοχο εταιρεία στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν προς όφελος και δεσμεύουν τους διαδόχους και εγκεκριμένους εκδοχείς των συμβαλλομένων.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η JUNGHEINRICH επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε Χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο Χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών ή αν η JUNGHEINRICH αδυνατεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες που της παρείχε ο Χρήστης στο πλαίσιο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Διαδικτυακό Τόπο αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της JUNGHEINRICH και κάθε Χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η τυπωμένη έκδοση του Διαδικτυακού Τόπου και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην:

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10

Θέση Λουτρό

13671 Αχαρνές

Τηλέφωνο +30 (210) 2447 800

Φαξ +30 (210) 2447 799

e-mail: sales@jungheinrich-profishop.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ( “E-Shop”)

Χρήση προσωπικών δεδομένων και προστασία απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016/ΕΕ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εκάστοτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού τόπου από τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  πραγματοποιείται με την συγκατάθεσή του χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.jungheinrich-profishop.gr, που αποτελείται από περισσότερες ιστοσελίδες και τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε., η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, 13678, επί της οδού Φιλιππουπόλεως αρ. 10, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας (εφεξής «ο διαδικτυακός τόπος της JUNGHEINRICH HELLAS»), χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. 

Ωστόσο, ο χρήστης συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να υποβάλλει ένα online– αίτημα καλείται να παράσχει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά του στοιχεία και δεδομένα, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), καθώς και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο που αφορά τον ίδιο ή τρίτο πρόσωπο κατά την περιγραφή του αιτήματός του στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας.

Επιπρόσθετα, κατά τη συμπλήρωση από το χρήστη των στοιχείων του για την αγορά κάποιου προϊόντος, η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία όπως το ΑΦΜ και η διεύθυνση αποστολής, ενώ κατά την εγγραφή του στο Newsletter, στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

Σκοπός και Νόμιμη Βάση της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  είναι ανά περίπτωση:

 • η παροχή πληροφοριών σε σχέση με τις υποβληθείσες ερωτήσεις, αιτήματα ή/και παρατηρήσεις των χρηστών αναφορικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακό τόπου της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.,

 • η επεξεργασία των αγορών/παραγγελιών σας και η πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών μέσω του λογαριασμού σας,

 • η εν γένει βελτίωση του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, μέσω της διεξαγωγής ερευνών αγοράς και αναλύσεων των προτιμήσεών σας, του ιστορικού των αγορών και των δραστηριοτήτων σας στον διαδικτυακό τόπο,

 • η εμπορική προώθηση αυτών κατόπιν ειδικότερης συγκατάθεσης των χρηστών για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε, με την εγγραφή τους στο newsletter της εταιρείας.

Η εκάστοτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στηρίζεται νόμιμα είτε στη συγκατάθεση που παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες, είτε στην αναγκαιότητά της για την εκτέλεση διαδικτυακής πώλησης προϊόντων ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε., είτε τέλος στην ανάγκη συμμόρφωσής της με έννομες υποχρεώσεις της.

Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. μπορεί να κοινοποιήσει, τηρώντας πάντοτε τις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφαλείας, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου JUNGHEINRICH σε όλο τον κόσμο,οι οποίες δεσμεύονται να τα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθησαν αρχικά.

Επίσης, η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.ενδέχεται να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την εκπλήρωση των αιτημάτων των χρηστών, όπως για παράδειγμα σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την πραγματοποίηση αγορών. Οι εν λόγω πάροχοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. και δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική.

Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν και σε άλλα τρίτα μέρη αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κανονισμών,

(β)  προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της,

(γ)  προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των διαδικτυακών της τόπων ή του κοινού.

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων 

Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers) περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Ωστόσο, καμία υποβολή και μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι εγγυημένα ασφαλής, συνεπώς η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. δεν μπορεί να εξασφαλίσει 100% την ασφάλεια των δεδομένων που παρέχεται υπό οποιαδήποτε περίσταση.

Διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο καιρό απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Δικαιώματα

Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση και να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της) και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη, να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια και να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό, 13671 Αχαρνές, συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων. Η JUNGHEINRICHHELLAS E.Π.Ε.  θα απαντήσει εγγράφως εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος του αιτήματος.

Οι χρήστες έχουν τέλος το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη εξής διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ.: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένα στοιχεία τα οποία δενμπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση συγκεκριμένου προσώπου (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα  “domains“  από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις των επισκεπτών και γίνεται μέτρηση της δραστηριότητάς τους στους δικτυακούς τόπους της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε., αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία να μην οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση συγκεκριμένου φυσικού προσώπου και άρα να προσδιορίζουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα “clickstream” και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και για να εξάγει στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου και/ή τους πελάτες της.

Cookies

O παρών διαδικτυακός τόπος  κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μιας υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. (“Google”). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “Cookies”, δηλαδή μικρά αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στο διαδικτυακό τόπο, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής του χρήστη) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή (server) της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, να εκπονήσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες εντός του διαδικτυακού τόπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση του διαδικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικά.  Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής ή σχετικής ανάθεσης της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ του εκάστοτε χρήστη της σελίδας με άλλα δεδομένα που η ίδια τηρεί.  Κάνοντας κλικ στο πεδίο «Αποδέχομαι» στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ο χρήστης δηλώνει πως είναι σύμφωνος με το ότι η Google συλλέγει και επεξεργάζεται μη προσωπικά δεδομένα με τον ανωτέρω τρόπο και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.  

Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει την εγκατάσταση των Cookies προβαίνοντας στην απαιτούμενη ρύθμιση στο πρόγραμμά πλοήγησης (browser) του. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβει την ειδοποίηση πως δεν θα μπορεί να κάνει πλήρη χρήση του συνόλου των λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής

Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.ενδέχεται να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα, προς συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τεχνικές απαιτήσεις. Η επικαιροποιημένη Πολιτική θα αναρτάται στον Διαδικτυακό Τόπο. Επίσης, η JUNGHEINRICH θα σας ενημερώνει σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι χρήστες προτρέπονται να επισκέπτονται περιοδικά την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.

Επικοινωνία

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου μπορούν να επικοινωνήσουν με την JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. για την επίλυση αποριών ή την παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παρούσα Πολιτική στον ακόλουθο αριθμό 210-2447800.